lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

witamy na stronie naszej szkoły
Jesteś tu: » Strona główna » PROCEDURY » PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

      a)dyrektora szkoły w godzinach pracy,

      b)wychowawców klas, w godzinach ich pracy oraz podczas spotkań z rodzicami,

 

           Dyrektor skargi i wnioski przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 13.00.

 1. Skargi/wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 2. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

 3. Dyrektor szkoły rejestruje skargę bądź wniosek w obowiązującej dokumentacji szkoły, natomiast na odwrocie skargi lub wniosku wpisuje inicjały osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania, ponadto wpisuje termin ich załatwienia, nadzoruje terminowość załatwienia skargi lub wniosku.

Kwalifikacje skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.

 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając przy tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.

 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 7. Dyrektor może informacje w zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

 • oryginał skargi/wniosku,

 • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

 • odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

 • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,

 • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych e skardze/wniosku,

 • faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

 • imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę/wniosek.

 1. Skarga, dotycząca określonej osoby, nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaję ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 2. Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, dyrektor szkoły, wychowawca składają osobiście w gabinecie dyrektora – nie później niż 7 dni po upływie terminu jej załatwienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wniosku, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku., powinien znajdować się również podpis dyrektora szkoły.

 3. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w pkt. 2. Kontrolę z wykonania zaleceń przeprowadza osoba wydająca je (dyrektor).

 4. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Szkoły.

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

 2. Skargę/ wniosek rozpatruje się:

 • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

 • do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.

 1. Do siedmiu dni należy:

 • przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

 • przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

 • przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

 • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

 • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

 • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Należy przestrzegać, aby skargi/wnioski były składane od ,, najniższego szczebla”. Przy braku reakcji przy szczeblu najniższym można podejmować dalsze kroki.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl