Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Szkolny Klub Wolontariusza


 

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,

 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’

                                                                                                                                              Jan Paweł II
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka. Poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

 Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

 Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

 Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Szkolny Klub Wolontariusza działa w Szkole Podstawowej w Drzewianach od trzech lat. Obecnie członkami są:

  • Marta Pałasińska,

  • Dominik Serowski,

  • Katarzyna Zakrzewska

  • Martyna Dęga

Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest p. Agnieszka Pawłowska.