Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

PROFILAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

Artykuły

Profilaktyka szansą na lepsze jutro

Od 01.02.2013 r. do 31.12.2013r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowany jest program profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Profilaktyka szansą na lepsze jutro” dofinansowanym ze środków gminy Bobolice w ramach współpracy gminy Bobolice 
z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6000 zł, z czego 5000 zł stanowi kwotę dofinansowania. Projekt jest bezpośrednio skierowany jest do uczniów klas IV –VI szkół wiejskich znajdujących się na terenie gminy Bobolice: SP Kłanino, SP Drzewiany i SP Dargiń oraz uczniów klas I-III Gimnazjum 
w Dargini. W ramach zadania w okresie od marca do czerwca 2013  zostało przeprowadzonych 12 godzinnych prelekcji dotyczących problematyki uzależnień  i patologii społecznych, w których udział łącznie wzięło 109  uczniów placówek biorących udział w projekcie. W maju został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. uzależnienie jako leitmotiv wszystkich dziedzin sztuki”, na prace czekamy do 30.09.2013. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody. Więcej o projekcie na naszej stronie internetowejwww.osrodekwdarzewie.pl.                                                                                 


                                                                                                                                                                                                             Alina Sichowska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Koordynator projektu

Czytaj więcej o: Profilaktyka szansą na lepsze jutro

Profilaktyka szansą na lepsze jutro

Projekt pn. „Profilaktyka szansą na lepsze jutro” jest działaniem dofinansowanym 
ze środków budżetu gminy Bobolice w ramach Współpracy Gminy Bobolice z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   

Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas IV-VI SP Kłanino, 
SP Drzewiany, SP Dargiń oraz klas I – III Gimnazjum w Dargini. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrost świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które 
w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych.

W ramach działania przewidziano następujące przedsięwzięcia:

  1. Przeprowadzenie cyklu prelekcji dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w szkołach objętych wsparciem.
  2. Organizacja konkursu wiedzy o uzależnieniach „ Wszystko o U…”.
  3. Konkurs plastyczny – „Uzależnienie jako motyw wszystkich dziedzin sztuki”.
  4. Spotkanie podsumowujące projekt wieńczące działania przewidziane w projekcie.
  5. Promocja projektu i donatora.

Głównym założeniem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 
z elementami wiedzy o HIV i AIDS.

Szczegółowymi celami zadania będzie podniesienie świadomości beneficjentów na temat przyczyn, mechanizmów powstawania i skutków uzależnień oraz patologii społecznych, wzrost wiedzy i świadomości beneficjentów zadania o jarzmie uzależnienia, ukazanie alternatywnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego jak również integracja uczniów z pacjentami Ośrodka.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 6000,00 zł

Wartość dofinansowania: 5000,00 zł

Wartość wkładu własnego: 1000,00 zł

                                                                                        

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu gminy Bobolice w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

Czytaj więcej o: Profilaktyka szansą na lepsze jutro