Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76Projekt


"Pierwsze wsparcie na starcie" - indywidualizacja szansą dla uczniow klas I-III z gminy Bobolice


jest współfinansowany przez


Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Bobolice.


Nr wniosku KSI SIMIK 07-13:WND_POKL.09.01.02-32-133/11


Kwota dofinansowania: 192 825,45 złCelem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, jak również wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie rożnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt będzie obejmował 5 szkół na terenie gminy Bobolice:

 

* Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Bobolicach,

 

* Szkoła Podstawowa w Kurowie,

 

* Szkoła Podstawowa im. J.Brzechwy w Kłaninie,

 

* Szkoła Podstawowa w Drzewinach,

 

* Zespół Szkół Publicznych w Dargini.

 

 

Projektem objętych zostanie 287 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobolice w roku szkolnym 2011/2012.

 

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe, celem wyeliminowania lub złagodzenia dysfunkcji, takich jak zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych, zaburzenia w rozwoju mowy, problemy z komunikowaniem się z otoczeniem, zaburzenia w czytaniu i pisaniu. Realizowane będą zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz wszystkie dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną.

Przewiduje się również zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie, polonistycznie i artystycznie. Zaplanowano także wyjazdy na basen i do teatru.

 

W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkół , m.in. w sprzęt i programy do korygowania wad postawy i doskonalenia komunikacji, w gry, plansze tablice, filmy edukacyjne.

 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe w zakresie "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych", Programu Kapitał Ludzki.

 Szkoła Podstawowa w Drzewianach realizuje nastepujące zadania:


Zadania 19: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji   - 30 h - od 4 stycznia 2012 r. zajęcia realizuje p. Grażyna Sikorska

Zadania 20: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 h - realizuje p. Jolanta Pindelska

Zadania 21: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy  - 30 h  -  realizuje p. Piotr Grzybowski

 

Zadania 22: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo - zajecia matematyczno - przyrodnicze obserwacją - 30 h realizuje p. Grażyna Jankowska

Zadania 23: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie - zajęcia recytatorskie i doskonalące technike czytania -30 h realizuje p. Renata Bobowicz