Szkoła Podstawowa w Drzewianach

76-020 Bobolice

Drzewiany 76

Sprawozdania z realizacji zadań w ramach projektu „Pierwsze wsparcie na starcie” –Szkoła Podstawowa w Drzewianach

1. Zadanie 22


  Głównym celem realizowanych zajęć z uczniami zdolnymi było:

 

 • przyspieszenie rozwoju uczniów zdolnych,
 • wyposażenie ich w większy zasób wiedzy i umiejętności,
 • umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
 • kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego,
 • rozwijanie oryginalności,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny,
 • rozwijanie myślenia matematycznego przez rozwiązywanie zadań tekstowych.

    Realizowane w czasie zajęć zadania miały na celu:

 • poszerzenie treści programowych i poza programowych,
 • stopniowanie trudności i różnicowanie treści,
 • położenie nacisku na nauczanie problemowe,
 • umożliwienie poznania przez ucznia samego siebie i swoich możliwości,
 • tworzenie środowiska wychowawczego, stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych.

Zajęcia były prowadzone następującymi metodami:

aktywizującymi, problemowymi, integracyjnymi w pracy z grupą -  pedagogika zabawy.

 • Rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych z niedomiarem i nadmiarem danych.
 • Zadania standardowe złożone.
 •  Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych.
 • Gry i zabawy logiczne.
 • Wesoła matematyka – ćwiczenia doskonalące technikę liczenia pamięciowe
 • Rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów i łamigłówek o różnej tematyce.
 • Poznawania świata przyrody i najbliższego środowiska.

Program był propozycją innego spojrzenia na nauczanie – uczenie się, pozwalając uczniom zdolnym na lepsze funkcjonowanie zdobytych przez nich umiejętności i wiadomości. Program nie ograniczał działań nauczyciela. Miał na celu rozwijanie aktywności matematycznej, polonistycznej i środowiskowej    Głównym założeniem zajęć było udostępnienie uczniom zdolnym możliwości samorealizacji i kształcenia dodatkowego, przy  aktywnym  wsparciu i akceptacji, ze strony  rodziców.  Wymagania rozszerzone skierowane do uczniów zdolnych, obejmujące czynności trudniejsze, większy zakres wiedzy i umiejętności,  miały na celu wszechstronny rozwój dziecka. były realizowane zgodnie z równością płci.

Realizacja programu przyniosła  następujące  korzyści dla ucznia:

 • wyposażyła dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystano na zajęciach lekcyjnych, konkursach,
 • wykształciła u dziecka pozytywne nastawienie do nauki

     i podejmowanych zadań,

 • dawała wiarę we własne możliwości,
 • przyczyniła się do wyrabiania dobrych cech charakteru jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy,
 • uczniowie wzięli udział w matematycznych mistrzostwach Polski dzieci i młodzieży i zdobyli zadawalające wyniki

 

2. Zadanie 23

 W ramach projektu realizowane było także zadanie 23 „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

szczególnie uzdolnionych polonistycznie – zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania”.

W tych zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło siedmioro uczniów. Przepracowano 30 godzin lekcyjnych
zgodnie z projektem i harmonogramem zadań, wg zaakceptowanego planu pracy. Podczas zajęć uczniowie
doskonalili technikę czytania głośnego, umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem. Mieli także ćwiczenia
doskonalące recytację. Uczniowie wykonywali ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, słownikowe.
Doskonalili umiejętność redagowania poznanych form wypowiedzi pisemnej. Redagowali gazetki okolicznościowe.
Brali udział w przedstawieniu mikołajkowym, szkolnych jasełkach, inscenizacji „Świat dziecka oczami Korczaka”.
Jedna z uczennic zdobyła II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim. Uczniowie zostali przygotowani
do mającego się odbyć, gminnego konkursu ortograficznego. Praca na zajęciach wpłynęła także na uzyskanie
bardzo wysokich wyników w standardzie czytanie w teście kompetencji trzecioklasistów. 

3. Zadanie – gimnastyka korekcyjna

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczało 10 dzieci. Zajęcia miały uświadomić dzieciom,
w jakim celu uczęszczają na gimnastykę korekcyjną. Dzięki pracy podczas zajęć znają sens i cel stosowanych
zabaw i ćwiczeń korekcyjnych. Potrafią określić jak wygląda prawidłowa i nieprawidłowa postawa ciała.
Potrafią kontrolować właściwą postawę ciała we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń.
Rozumieją potrzebę codziennych ćwiczeń pod opieką rodziców, właściwie wykonywać wybrane ćwiczenia korekcyjne.
Dzieci miały możliwość brania udziału w zajęciach na basenie w Szczecinku.

4. Zadanie –dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Na zajęcia uczęszczało 7 uczniów, w tym 3 dziewczynki, tym samym została zachowana równość płci.
Zajęcia miały na celu kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych, pogłębianie
i utrwalanie znajomości czterech działań arytmetycznych wraz z opanowaniem podstaw techniki rachunkow
Uczniowie rozwijali umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi przy rozwiązywaniu problemów
dotyczących treści programowych oraz sytuacji życiowych. Zostali wdrożeni do rozumienia działań na liczbach
w oderwaniu od konkretnej sytuacji.