Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Dokumenty szkoły » Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny

szkoły podstawowej w drzewianach

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły

 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów.


Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Drzewianach
w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Wprowadzenie do programu.


Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji
z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

 1. Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.


Misja szkoły

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.

 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy technikę informacyjną i informatyczną, stosujemy takie metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

 1. Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

 1. Założenia ogólne.

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi w zdrowiu, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

 3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,
  w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 1. Zadania:

 1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

 1. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

(-) jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

(-) udziela pomocy rówieśnikom,

(-) szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

(-) jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;

(-) jest odpowiedzialny,

(-) potrafi rozwiązywać konflikty,

(-) potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),

(-) jest asertywny,

(-) potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

(-) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

(-) kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

(-) czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

(-) odróżnia dobro od zła,

(-) dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

(-) może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

 

 1. Model absolwenta.

Absolwent jest:

 1. aktywny: posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, ciekawy świata, wykazuje się samodzielnością, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;

 2. odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

 3. otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

 4. optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

 5. tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

 6. świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

 

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

 3. analizy stanu wychowania w szkole:

(-) obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

(-) sprawozdań półrocznych i końcoworocznych opracowanych przez wychowawców.

 

Na podstawie analizy dostępnych w szkole dokumentów takich jak:

programy wychowania i profilaktyki, raportów. z ewaluacji , badań prowadzonych w szkole, dzienników, dokumentacji szkolnej prowadzonej przez, wychowawców, obserwacji, wywiadów, ankiet określone zostały mocne i słabe strony szkoły :

 

Czynniki chroniące proces wychowawczy:

Szkoła uczy:

-postaw patriotycznych, obywatelskich

-przywiązania do małej ojczyzny, •

-przeciwdziałania agresji, patologii,

-zdrowego stylu życia,

-wspierania uczniów przez nauczycieli,

-przestrzegania praw, norm zachowania, wartości i autorytetów społecznych,

-sprawiedliwej oceny zachowania,

-rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów,

-kształtowania aktywności fizycznej,

-przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej,

-poszanowania godności człowieka

-otwartości w przekazywaniu rodzicom informacji dotyczących szkoły - jej działania,

-otwartości w przekazywaniu rodzicom informacji o funkcjonowaniu ich dzieci w środowisku szkolnym,

-postaw asertywnych,

-zainteresowania nauką szkolną,

-osiągnięciami dziecka oraz jego frekwencją,

-różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

-korzystania z różnorodnych programów profilaktycznych promujących zdrowie, bezpieczeństwo.

 

 

Zagrożenia mogące wystąpić w środowisku wychowawczym:

 

-niedojrzałość społeczna i emocjonalna,

-korzystanie z wszelkiego rodzaju używek,

-zachowania ryzykowne :przemoc, cyberprzemoc, agresja słowna, psychiczna, fizyczna,

-niski poziom poczucia bezpieczeństwa w szkole,

-niska frekwencja na zajęciach, zbyt błahe powody zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka,

-oczekiwania wobec zajęć pozalekcyjnych są nieadekwatne do możliwości organizacyjnych szkoły,

-niewypełnianie obowiązków szkolnych,

-niski poziom zainteresowania rodziców sprawami szkolnymi i organizacją wolnego czasu swoich dzieci,

 

 1. Kryteria efektywności.

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości, w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest nasze zrozumienie i wsparcie.

 

 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 1. Dyrektor szkoły:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

 2. wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 4. kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,

 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

 1. Pełnomocnik do spraw profilaktyki:

 1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

 2. ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,

 3. diagnozuje problemy wychowawcze,

 4. poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

 5. doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

 1. Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,

 5. świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

 1. Wychowawca klasy:

 1. prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

 2. dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 3. poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 4. uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

 5. realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 6. koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 

 1. Rodzice:

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

 2. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

 1. Rozdział 3.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas O- III.

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 

1.Prowadzenie zajęć: Zajęcia wyrównawcze, Koło Poszukiwaczy Wiedzy, Szkolny Klub Sportowy, Koło Języka angielskiego, Koło Wiem, Umiem, Potrafię, ZHP.

 

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek i zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programów dotyczących bezpieczeństwa przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, pielęgniarką, specjalistami.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy, realizacja działania innowacyjnego pn.:” Z Anią w Drzewianach”.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na zajęciach lekcyjnych.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.
Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem:- Moja mała Ojczyzna.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

 

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji -

wykonywanie projektów.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach i zajęciach profilaktycznych.

3.Realizacja programów dotyczących zdrowego stylu życia.
4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych.

2. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 4.Konsultacje dla rodziców.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły , regulaminami i programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

Wsparcie uczniów z chorobami przewlekłymi

1. Zapoznanie się z problemami dzieci chorych przewlekle (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne)

2. Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów przewlekle chorych objęcie uczniów i ich rodziców wsparciem

3. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

4. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach

5. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów przewlekle chorych zgodnie z Rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

7. Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny ucznia będzie tego wymagał z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce, umożliwienie wykorzystania przez uczniów odpowiednich pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne)

8. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat chorób i ich objawów, które są przyczyną chorób przewlekłych uczniów przez czytanie fachowej literatury i organizację szkoleń kadry pedagogicznej

9. Zajęcia w klasach, w których występuje problem chorób przewlekłych uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy

 

 

 

 

 

 

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

(-) wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

(-) kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

(-) wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

(-) motywowanie do nauki szkolnej,

(-) rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

(-) stwarzanie warunków do realizowania działań

wynikających z zainteresowań,

(-)rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

(-) kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi

indywidualnych talentów i uzdolnień,

(-)pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami,

(-) kształtowanie hierarchii wartości,

(-) praca z uczniem zdolnym,

(-) praca z uczniem o specyficznych potrzebach

edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego

zachowania się,

(-) poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:

(-) wdrażanie do empatii,

(-) współpraca w zespołach,

(-) realizacja projektów,

(-) kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

(-) kształtowanie umiejętności nieagresywnego

rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji

problemowej,

(-) rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

(-) zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

(-) poszanowanie mienia szkoły,

(-) tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu,

znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym

przez uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych

krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

 

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych.

2. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z MOPS.

2. Pozyskanie sponsorów.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami,

programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i

wychowawców w zakresie profilaktyki używania

niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,

nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i

profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę

uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny.

4.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5. Konkursy zachęcające do dbania o czystość, ład i estetykę otoczenia.

6. Realizacja programów dotyczących zdrowego stylu życia.

7..Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych

dotyczących promocji zdrowia.

8.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie warsztatów i pogadanek.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

(-) wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w

wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania

pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,

(-) konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
(-) gazetki ścienne,

(-) bieżące informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
(-) systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,

(-) zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm

obowiązujących w szkole

(-) pogadanki, lekcje wychowawcze,

(-) przeprowadzenie zajęć i realizacja programów przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

(-) stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów

(-) reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,

(-) spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące

odpowiedzialności nieletnich.

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

(-) propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

(-) jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

(-) omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

(-) ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem,

konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie

problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli.

Wsparcie uczniów z chorobami przewlekłymi

1. Zapoznanie się z problemami dzieci chorych przewlekle (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne)

2. Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów przewlekle chorych objęcie uczniów i rodziców wsparciem

3. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające

4. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach

5. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów przewlekle chorych zgodnie z Rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

7. Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny ucznia będzie tego wymagał z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce, umożliwienie wykorzystania przez uczniów odpowiednich pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne)

8. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat chorób i ich objawów, które są przyczyną chorób przewlekłych uczniów przez czytanie fachowej literatury i organizację szkoleń kadry pedagogicznej

9. Zajęcia w klasach, w których występuje problem chorób przewlekłych uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy.

 

 

 1. Rozdział

 

 1. Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i

ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

Data utworzenia

2017-11-21

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-11-21] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

27 razy