Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

Wersja do wydruku


Zarządzenie nr 1-2017 w sprawie ustalenia terminów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017-2018

Data: 2017-03-09

ZARZĄDZENIE NR 1/2017
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Drzewianach

z dnia 16 lutego 2017r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego,
p
ostępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów oraz dodatkowych kryteriów
n
aboru i liczby punktów za kryteria.


Na podstawie rut. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), w związku z art. 20c ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.)

w uzgodnieniu z Burmistrzem Bobolic , zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujące terminy w rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018:
1) od 1 do 24 marca 2017r. - termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

2)   od 1 marca 2017r. do 24 marca 2017r. - termin składania dokumentów o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;

3) 14 kwietnia 2017r. - podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nie przyjętych;

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
- składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

3)    do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy - przygotowanie
i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego;

4)   do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - złożenie

do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia;

5)    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
- rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej;

6)   od 1 lipca do 29 sierpnia 2017 - termin postępowania uzupełniającego.

§ 2. Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty - 10 punktów.

§ 3. Ustala się dodatkowe kryteria naboru na rok szkolny 2017/2018 oraz liczbę punktów za te.
kryteria:

1)   dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących - 5 punktów;

2)   dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 5 punktów.

§ 4. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły i przewodniczącemu komisji
rekrutacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zarządzenie nr 2-2017

Data: 2017-03-09

       ZARZĄDZENIE NR 2/2017
      DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Drzewianach

z dnia 16.02.2017r.


w sprawie wprowadzenia zasad postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Drzewianach na rok szkolny 2017/2018.


Na podstawie art. 8 ustawy z 6 grudnia 20l3r o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014r poz. 7), w związku z art. 20e ust. 3 ustawy
z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz 2572 ze zm.), zarządzam,
co następuje:

§1. Ustalam Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Drzewianach w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 


Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2017-2018

Data: 2017-03-09

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej

W Drzewianach

z dnia 16.02.2017r

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Drzewianach

                                                                                                             w roku szkolnym 2017/2018

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzewianach ogłasza zapisy do klasy pierwszej w dniach 03.03.2017r. – 24.03.2017r.

 

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły wypełnioną "Kartę
zgłoszenia dziecka do szkoły" (karta dostępna u wychowawcy oddziału „0”,
  w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły ( www.spdrzewiany-bobolice.szkolnastrona.pl).

Do karty zgłoszenia należy dostarczyć:

          * zaświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poza Szkołą Podstawową w Drzewianach)

          * odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu przy składaniu Karty                                                       

            zgłoszenia)
          * dowód osobisty rodzica (do wglądu przy składaniu Karty zgłoszenia)

          * oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/ prawnych opiekunów na dzień
składania Karty zgłoszenia dziecka do szkoły.

 

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 13.00

Zasady ogólne:

1. W roku 2017/2018 rekrutacją do klas I objęte są dzieci:

1)      7 - letnie (rok urodzenia 2010)

2)      6 -letnie (rok urodzenia 2011)

3)       na wniosek rodzica / prawnego opiekuna, pod warunkiem, ze dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

Dziecko, sześcioletnie, które nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej - zapisy nieobowiązkowe

2.      W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż Szkoła Podstawowa
w Drzewianach rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie
do pisemnego powiadomienia dyrektora szkoły o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym mają gwarantowane miejsce edukacyjne.

4.      Spotkanie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów przyszłej klasy I z wychowawcą
klasy odbywa się w czerwcu. Informację o terminie w/w spotkania umieszcza się na
stronie internetowej szkoły
www.spdrzewiany-bobolice.szkolnastrona.pl
oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.

 

 


Zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej

Data: 2017-03-09

Zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej
w Drzewianach

l.       Uczniowie spoza obwodu szkoły są przyjmowani na pisemny wniosek rodzica/
prawnego opiekuna wraz z dokumentami poświadczającymi informacje zawarte w kryteriach naboru.

2.      Wnioski rozpatrywane są w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie
dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc,
dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

Kryteria naboru:

 

Lp.

. Kryteria rekrutacyjne

Wartość punktowa

1.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły

100

2.

Dziecko uczęszczające do oddziału "0" w Szkole Podstawowej

30

 

W Drzewianach

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczy się już w Szkole

10

 

Podstawowej w Drzewianach

 

4.

Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica

10

5.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

6.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia

 

 

dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w

10

 

zapewnieniu mu należytej opieki.

 

7.

Dziecko, którego miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów

10

 

znajduje się w gminie Bobolice

 

4.      Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów:

Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły - premiowana jest krótsza
odległość

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor placówki.

Terminarz rekrutacji:

1.      Publikacja informacji o rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 - do 03.03.2017r.

2.      Składanie wniosków – od 06.03. do 24.03 2017r

3.      Ogłoszenie wstępnych list kandydatów - 08.05.20 17r

4.      Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc - 18.05.- 23.05.2017r

5.      Ogłoszenie listy przyjętych - 01.06.2017r

*Oświadczenie dotyczące informacji o zatrudnieniu:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 1,6 Kodeksu karnego: „§1 kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3"

Podstawa prawna:

·          Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,poz 2572 ze
zm.).

·          Ustawa z 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 20 14r poz. 7)


 


Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2015-16

Data: 2015-09-30


Zarządzenie nr 3-2015 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015-2016

Data: 2015-02-20


Zarządzenie nr 1-2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i sal dydaktycznych na rok

Data: 2015-02-23


Zarządzenie nr 5 w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

Data: 2015-02-17


ZARZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH z dnia 13 lutego 2014r.

Data: 2014-02-27

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego ,terminów składania dokumentów
oraz dodatkowych kryteriów naboru i liczby punktów za kryteria .

 

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzewianach

Data utworzenia

2014-02-27

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2014-02-27] Utworzenie dokumentu przez Admin
  • [2014-02-27] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

335 razy